Tuyển tập tâm lý học – Phạm Minh Hạc – EBOOK SOS
Xem EBOOKS online cùng EBOOK SOS

Tuyển tập tâm lý học

Mã sách: 000000000007008
Đánh giá: (30)
Viết đánh giá Be the first to write a review
Tác giả: Phạm Minh Hạc
Câu hỏi thường gặp?
eBook Price: Updating
Định dạng: Updating

Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, nền tâm lý học Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, những kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội, văn hóa – giáo dục, an ninh, quốc phòng, ý tế, thể dục thể thao… Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước ta đang bước vào thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, là động lực và nền tảng của sự phát triển xã hội, thì vai trò của tâm lý học càng trở nên quan trọng.

Tâm lý học nói chung và việc nghiên cứu nhân cách con người nói riêng đứng trước những thách thức to lớn trong việc định hướng đúng đắn và đưa ra các chuẩn mực, giá trị xã hội chung cho mọi người, nhất là các thế hệ trẻ.

Một trong những người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng và có những đóng góp quan trọng trong nền tâm lý học Việt Nam là giáo sư viện sĩ, Tiến sĩ khoa học Phạm Minh Hạc. Qua hơn 40 năm hoạt động nghiên cứu khoa học, ông đã có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về tâm lý học giáo dục, nghiên cứu con người được đánh giá cao.

Để giúp bạn đọc có điều kiện nghiên cứu một cách có hệ thống một số tác phẩm và công trình nghiên cứu quan trọng của GS.VS.Phạm Minh Hạc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản Tuyển tập Tâm lý học của ông.

Nội dung sách đi sâu phân tích những chặng đường ban đầu hình thành nền tâm lý học Việt Nam, nhưng kết quả nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn về tâm lý học Việt Nam, bao quát toàn bộ những giai đoạn chính trong cuộc đời hoạt động khoa học của tác giả, từ những năm 1960 đến những năm đầu thế kỷ XXI.

Hy vọng tập sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin và tư liệu quý, đồng thời gợi mở những suy nghĩ về nghiên cứu con người và nhân cách con người Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.0)